Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες

Η φορολογική επιβάρυνση, αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για τη λήψη μίας επιχειρηματικής απόφασης. Πριν από κάθε επιχειρηματική ενέργεια, υπολογίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι φορολογικές συνέπειες για την επιχείρηση. Συνεπώς, κατά τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής, είναι αναγκαίος ο συνολικός φορολογικός σχεδιασμός.

Τα στελέχη της Global Advisory Tax Solutions A.E., με βάση την πολυετή εμπειρία τους, παρέχουν εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις παραμέτρους του εκάστοτε κλάδου, καθώς και του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Έτσι, η εταιρεία μας είναι σε θέση να προτείνει ουσιαστικές λύσεις είτε για εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, είτε για εταιρείες που στοχεύουν σε διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το έμπειρο προσωπικό μας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, παρέχει εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές. Επιπλέον, σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε σε διεθνή φορολογικά θέματα που προκύπτουν.

Φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ακόλουθα φορολογικά αντικείμενα

 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές / transfer pricing
 • Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων (Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις, Αποσχίσεις κλάδων)
 • ΦΠΑ (Παραβάσεις, Επιστροφές)
 • Φορολογικά κίνητρα αναπτυξιακών νόμων
 • Φορολογία χαρτοσήμου
 • Φορολογία ναυτιλιακών εταιρειών
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Συνδρομή σε θέματα συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

 • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Δηλώσεις ακινήτων (Ε9) για σκοπούς της εκάστοτε ισχύουσας φορολογίας ακινήτων
 • Επισκόπηση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων
 • Επισκόπηση δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
 • Προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση γραπτών ερωτημάτων προς το Υπ. Οικονομικών αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα.

Επισκόπηση όλων των εγγράφων, που σχετίζονται με την αξιολόγηση οποιουδήποτε είδους φορολογικής υποχρέωσης

 • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
 • Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις και πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις αυτών.

Φορολογικοί έλεγχοι

 • Προετοιμασία ενόψει φορολογικών ελέγχων
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Προτάσεις αντιμετώπισης φορολογικών ζητημάτων
 • Υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης
 • Ενδικοφανείς προσφυγές

Επιμέλεια επιστροφών αδικαιολογήτως καταβληθέντων φόρων

Φορολογικός σχεδιασμός – Φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διαγνωστικός φορολογικός έλεγχος