Φορολογικές Υπηρεσίες

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Σε όλο τον κόσμο οι φορολογικές τάσεις αλλάζουν διαρκώς. Η φορολογική επιβάρυνση αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για τη λήψη μίας επιχειρηματικής απόφασης. Πριν από κάθε επιχειρηματική ενέργεια χρειάζεται να υπολογίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι φορολογικές συνέπειες για την επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κατά τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής είναι αναγκαίος ο συνολικός φορολογικός σχεδιασμός.

Οι επαγγελματίες μας στον τομέα της φορολογίας έχουν εκτεταμένη εμπειρία σχετικά με το φορολογικό σχεδιασμό σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Φορολογία εταιρειών

 • Συμβουλές σχετικά με φόρο εισοδήματος
 • Συμβουλές σχετικά με ΦΠΑ, τέλος χαρτοσήμου και φόρο ασφαλίστρων
 • Συνδρομή σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης
 • Φορολογικός σχεδιασμός (tax planning)
 • Συμβουλές για τη φορολογική διάρθρωση συγχωνεύσεων και εξαγορών
 • Φορολογικός διαγνωστικός έλεγχος της εταιρείας που θα αποτελέσει το αντικείμενο απορρόφησης ή εξαγοράς
 • Φορολογικές επιπτώσεις σχεδιασμού δανεισμού
 • Επισκόπηση φορολογικών επιπτώσεων σκοπούμενων συμβάσεων

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων

 • Υποστήριξη για την επεξεργασία και σύνταξη των καταστάσεων και στοιχείων για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων από το φορολογικό ελεγκτή
 • Αξιολόγηση των ευρημάτων της φορολογικής αρχής και των πιθανών επιπτώσεών τους
 • Βοήθεια στη διαμόρφωση γνώμης στα θέματα που θέτουν οι φορολογικές αρχές καθώς επίσης επεξεργασία των εναλλακτικών λύσεων και των επιχειρημάτων που αντικρούουν τα επιχειρήματα του φορολογικού ελέγχου
 • Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τις φορολογικές αρχές μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου και την επίτευξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
 • Προσφυγές

Διεθνή φορολογικά θέματα

 • Συμβουλές σχετικά με φορολογικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διασυνοριακή καταβολή/είσπραξη αμοιβών, δικαιωμάτων, τόκων και μερισμάτων υπό το πρίσμα των διμερών συμβάσεων και γενικότερα του ευρωπαϊκού δικαίου
 • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων από τις χρεώσεις μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα φορολογικά πλεονεκτήματα από τη χρήση εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων σε άλλες χώρες
 • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων από διάφορες μορφές κίνησης κεφαλαίων εντός του ίδιου ομίλου (κεφαλαιοποιήσεις, χρηματοδοτήσεις)
 • Στρατηγικές επαναπατρισμού κεφαλαίων εξωτερικού

Ενδοομιλικές συναλλαγές

 • Προετοιμασία Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Προετοιμασία Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών