Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Σε μία εποχή που τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά, που οι εξελίξεις τρέχουν και η ανάπτυξη μίας επιχείρησης είναι το μόνο εχέγγυο της βιωσιμότητάς της, οι κατάλληλοι συνεργάτες που αναλαμβάνουν την καθημερινή παρακολούθηση του λογιστηρίου είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητοι.

Για τους επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, που στοχεύουν σε ένα αξιόπιστο και ευέλικτο λογιστήριο, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησής τους, όπως:

Λογιστικά Βιβλία (Bookkeeping)

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων στην έδρα μας ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Μηνιαίο έλεγχο καταχωρίσεων των παραστατικών για την ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων
 • Ελέγχους σχετιζόμενους με τη διαβίβαση στοιχείων στο σύστημα Mydata
 • Εργασίες τέλους χρήσης και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογιστικής
 • Υπηρεσίες λογιστικού πραγματογνώμονα και τεχνικού συμβούλου
 • Λογιστικές εργασίες μετασχηματισμού και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων
 • Αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της επιχείρησης
 • Μελέτες περίπτωσης λογιστικού αντικειμένου (case studies)

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων
 • Σύνταξη και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Σύνταξη και υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων πάσης φύσεως
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων τέλους χαρτοσήμου
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Intrastat
 • Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου