Υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου – Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας

H Global Advisory Tax Solutions A.E. προσφέρει τις ακόλουθες εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, Τράπεζες και Ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

Εντοπισμός και καταγραφή των τυχόν προβλημάτων, που εμφανίζει κάθε ένα από τα ακίνητα αυτά με βάση τα στοιχεία που θα έχουν τεθεί υπόψη μας.

Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτων ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για τη μεταβίβασή τους έγγραφα και επικαιροποίησή του (όποτε αυτό απαιτείται).

Συνεργασία με πολιτικούς μηχανικούς για όλες τις απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησης ακινήτων

Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9- Θέματα ΕΝΦΙΑ, Υπολογισμός αντικειμενικών Αξιών και εξαγωγή φύλλων με βάση ειδικό πρόγραμμα

Αιτήσεις, Διορθώσεις, Ενστάσεις σε Κτηματολογικά Γραφεία

Επισκόπηση όλων των στοιχείων που αφορούν τα ακίνητα.

Διατύπωση προτάσεων για την άρση των τυχόν υφιστάμενων εμποδίων/ελαττωμάτων και γενικά για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων προβλημάτων (εφόσον δεν αφορούν τεχνικά θέματα, για τα οποία είναι αναγκαία η εκτίμηση από πολιτικούς μηχανικούς), προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση των ακινήτων.

Κατάταξη των ακινήτων σε κατηγορίες ανάλογα με την ευχέρεια ή μη μεταβίβασής τους (ευχερώς μεταβιβάσιμα, δυσχερώς μεταβιβάσιμα και αδυναμία μεταβίβασης).