Υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου – Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας

Η Εταιρεία μας, με μακρόχρονο στίγμα στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένου του Real Estate, διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και έχει αναλάβει για λογαριασμό τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης ακινήτων τη διαδικασία ωρίμανσης των προς πώληση ακινήτων κάθε κατηγορίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Η ανάπτυξη του πολυεπίπεδου αυτού έργου εξυπηρετείται μέσα από ένα ευρύ σύνολο καταρτισμένων συνεργατών. Για το λόγο αυτό, στη διαδικασία νομικής, κτηματολογικής και τεχνικής ωρίμανσης τα προς πώληση ακίνητα αποδίδονται στους ενδιαφερομένους χωρίς μεταβιβαστικά κωλύματα ή πραγματικά ελαττώματα. Οι συνεργάτες μας είναι έμπειροι νομικοί σύμβουλοι αλλά και καταξιωμένοι μηχανικοί. Η εξατομίκευση στην αντιμετώπιση, εκ μέρους των ανθρώπων μας, της κάθε περίπτωσης ως εξειδικευμένης υπόθεσης εγγυάται την πληρότητα του εκάστοτε τελικού μας πορίσματος ως όντως εμπεριστατωμένου.

Ειδικότερα μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

  • Στον εντοπισμό και καταγραφή των τυχόν προβλημάτων που εμφανίζει καθένα από τα ακίνητα με βάση τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη μας.
  • Στη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτων ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για τη μεταβίβασή τους έγγραφα και επικαιροποίησή του (όποτε αυτό απαιτείται).
  • Στη συνεργασία με πολιτικούς μηχανικούς για όλες τις απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησης ακινήτων.
  • Στην προετοιμασία δηλώσεων Ε9 – Θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α., υποστήριξη τροποποιητικών δηλώσεων και αιτημάτων απαλλαγής ή μείωσης του φόρου ακινήτων και στην επισκόπηση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις Ακινήτων (Ε9).
  • Στις αιτήσεις, διορθώσεις, ενστάσεις σε Κτηματολογικά Γραφεία.
  • Στη διατύπωση προτάσεων για την άρση των τυχόν υφιστάμενων εμποδίων/ελαττωμάτων και γενικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση των ακινήτων.
  • Στην κατάταξη των ακινήτων σε κατηγορίες ανάλογα με την ευχέρεια ή μη μεταβίβασής τους (ευχερώς μεταβιβάσιμα, δυσχερώς μεταβιβάσιμα και αδυναμία μεταβίβασης).
  • Στην παροχή φορολογικών συμβουλών για τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας: συστάσεις οριζόντιων ιδιοκτησιών, διανομή περιουσίας, γονικές παροχές, διαθήκες, κληρονομιές.