Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη της Global Advisory Tax Solutions A.E. αναλαμβάνουν για εσάς την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, την υποβολή της αίτησης και στην συνέχεια την παρακολούθηση των διαδικασιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σας φακέλου, σχετικά με τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Διατηρούμε συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση μαζί σας για τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Αξιολογούμε τις δυνατότητες της Εταιρείας σας και σας παρουσιάζουμε τα πλέον κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα.

Συντάσσουμε και υποβάλλουμε επιμελώς προετοιμασμένη την επενδυτική σας πρόταση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της υλοποίησης των έργων τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα.

Επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα, για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προκύπτουν σχετικά με τις Επιδοτήσεις.

Βεβαιώνουμε την βατή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιδότησης.

Παρακολουθούμε τις χρηματοδοτήσεις σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.