Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη μας αναλαμβάνουν τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, την υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια την παρακολούθηση των διαδικασιών για την υλοποίηση του επενδυτικού φακέλου, σχετικά με τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Διατηρούμε συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Αξιολογούμε τις δυνατότητες της Εταιρείας/πελάτη και παρουσιάζουμε τα πλέον κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα.

Συντάσσουμε και υποβάλλουμε επιμελώς προετοιμασμένη την επενδυτική πρόταση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της υλοποίησης των έργων τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα.

Επικοινωνούμε με τους πελάτες μας άμεσα για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προκύπτουν σχετικά με τις επιδοτήσεις.

Βεβαιώνουμε τη βατή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιδότησης.

Παρακολουθούμε τις χρηματοδοτήσεις σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.