Διαχείριση Μισθοδοσίας – HR

Διαχείριση Μισθοδοσίας – HR

Η εμπειρία των στελεχών της Global Advisory Tax Solutions A.E., επάνω σε εργατικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, εγγυάται την άψογη διαχείριση μισθοδοσίας, με αμεσότητα και εχεμύθεια, αποφορτίζοντας την εκάστοτε εταιρεία από τη συγκεκριμένη χρονοβόρα διαδικασία, ενώ παράλληλα παρέχουν έγκαιρη ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στους νόμους περί συμβάσεων ή ασφαλιστικών θεμάτων.

Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για την έκδοση Μισθοδοσίας

Κατάρτιση και αποστολή καταστάσεων Δανείων και κρατήσεων

Σύνταξη και εκτύπωση μισθολογικών καταστάσεων

Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων, σε ηλεκτρονική μορφή

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί

Προϋπολογισμός Μισθοδοσίας

Κατάρτιση και Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισής ΟΑΕΔ

Υπολογισμός και έκδοση Μισθοδοσίας

Λογιστικό Άρθρο προβλέψεων, Δώρων και επιδομάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους

Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο – συνταξιούχο

Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά μισθοδοτούμενο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων

Κατάρτιση και αποστολή με ηλεκτρονική μορφή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, άλλων Κύριων καθώς και Επικουρικών ταμείων

Συμφωνία με το λογιστήριο της εταιρείας σας, έκδοση και αποστολή (ηλεκτρονικά στο λογιστήριό σας) της προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ανά μήνα ή δίμηνο)

Σύνταξη Λογιστικών άρθρων, για εγγραφή της μισθοδοσίας στα βιβλία της εταιρείας σας, και σε ηλεκτρονμική μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Λογιστικών Προγραμμάτων

Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων

Επιπλέον μπορούμε να προσφέρουμε: