Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Η DFK Global Advisory Tax Solutions A.E. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους τους, να διαχειριστούν άμεσα και αποτελεσματικά τους κινδύνους και να βελτιώσουν την απόδοση της επιχείρησης τους.

Παρέχουμε βοήθεια στους οργανισμούς ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου τους με πολυπληθείς τρόπους. Για την μεγιστοποίηση της αξίας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, απαιτείται η κατανόηση των στόχων των οργανισμών, των κινδύνων, το κανονιστικό περιβάλλον καθώς και οι ανάγκες των σημαντικών ενδιαφερόμενων όπως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Μέτοχοι.

Έγκαιρη αναγνώριση και εκτίμηση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων.

Κατάρτιση, εφαρμογή και τήρηση Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου για τους Πελάτες.

Επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών της Εταιρείας.

Ακριβή, αξιόπιστη και επίκαιρη οικονομική, διοικητική και επιχειρησιακή πληροφόρηση.

Πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων και υποβολή εκθέσεων με τα ευρήματα, στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Πραγματοποίηση ελέγχων στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

Ανάπτυξη προτύπων ποιότητας και πρωτοβουλιών για συνεχή βελτίωση, της οργάνωσης επί των διαδικασιών ελέγχου.

Συμμετοχή και παροχή συμβουλών στην αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και προσδιορισμό των ελεγκτικών διαδικασιών, για την ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Υπηρεσίες Sarbanes Oxley