Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους, να διαχειριστούν άμεσα και αποτελεσματικά τους κινδύνους και να βελτιώσουν την απόδοση της επιχείρησής τους.

Παρέχουμε βοήθεια στους οργανισμούς, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με πολυπληθείς τρόπους. Για τη μεγιστοποίηση της αξίας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου απαιτείται η κατανόηση των στόχων των οργανισμών, των κινδύνων, του κανονιστικού περιβάλλοντος καθώς και των αναγκών των σημαντικών ενδιαφερόμενων, όπως είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Μέτοχοι.

Ειδικότερα μπορούμε να σας υποστηρίζουμε:

  • Στην έγκαιρη αναγνώριση και εκτίμηση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων.
  • Στην κατάρτιση, εφαρμογή και τήρηση Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου για τους Πελάτες.
  • Στην επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών της Εταιρείας.
  • Στην ακριβή, αξιόπιστη και επίκαιρη οικονομική, διοικητική και επιχειρησιακή πληροφόρηση.
  • Στην πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων και υποβολή εκθέσεων με τα ευρήματα στη Διοίκηση της Εταιρείας.
  • Πραγματοποίηση ελέγχων στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
  • Στην ανάπτυξη προτύπων ποιότητας και πρωτοβουλιών για συνεχή βελτίωση της οργάνωσης επί των διαδικασιών ελέγχου.
  • Στην συμμετοχή και παροχή συμβουλών στην αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και τον προσδιορισμό των ελεγκτικών διαδικασιών για την ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Υπηρεσίες Sarbanes Oxley