Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Οικογενειακές Επιχειρήσεις – Σύγχρονο Management

  •  Επιχειρηματικές Ανάγκες

1. Διαχείριση των μελών της οικογένειας που δεν επιλέχθηκαν για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση

2. Αντιμετώπιση διαφωνιών και συγκρούσεων

3. Προσδιορισμός αμοιβών

4. Αντιμετώπιση λειτουργικών και οικονομικών θεμάτων

5. Εκπαίδευση για την πιθανή διαδοχή

  • Μεθοδολογία / Προσέγγιση

1. Υποστήριξη Στρατηγικών Αποφάσεων

2. Επιχειρηματικός & Οικογενειακός Σχεδιασμός

3. Διαχείριση Οικογενειακής Περιουσίας

4. Προσαρμογή Σύγχρονων Μεθόδων Διοίκησης

5. Εκπαίδευση & Προσωπική Ανάπτυξη

  • Αποτελέσματα / Οφέλη

1. Προσδιορισμός οράματος, στρατηγικής και στόχων

2. Εκσυγχρονισμός οργάνωσης, διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου

3. Δίαυλοι επικοινωνίας

4. Αντικειμενικότητα μηχανισμών επιλογής, αμοιβής και διαχείρισης προσωπικού

5. Προετοιμασία και υλοποίηση διαδοχής

6. Αφομοίωση νέων τεχνολογιών

7. Mentoring, Coaching