Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών εντός ομίλων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της τεκμηρίωσης γραφής.

Η Global Advisory Tax Solutions A.E., βάσει της εμπειρίας των στελεχών της στην τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη διεθνή φορολογία, είναι σε θέση να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες.

Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης και Συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών

Πρόστιμα/παραβάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Υποστήριξη κατα τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing APA’s

Συμφωνίες προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών