Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τα στελέχη της Global Advisory Tax Solutions, ανταποκρίνονται στους στόχους σας με εξατομικευμένα πλάνα δράσης. Μαζί κάνουμε τις σκέψεις και τις ιδέες… πράξη, με εφαρμόσιμες προτάσεις και λύσεις, με κατανόηση της ανάγκης για ελαχιστοποίηση των καθημερινών κοστολογίων και με συμβουλές για την παράλληλη ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και να προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Αναδιάρθρωση Κεφαλαίου – Διαχείριση Κόστους

Το περιβάλλον ύφεσης συνοδευόμενης από τη μείωση των πωλήσεων, τις αυξανόμενες οφειλές σε προμηθευτές, τράπεζες, δημόσιο, η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων και η παράλληλη άρνηση των τραπεζών για επιπλέον δανειοδότηση αποτελούν καθημερινότητα για τις επιχειρήσεις σήμερα.

Στα πλαίσια αυτά η υπηρεσία της Αναδιάρθρωσης Κεφαλαίου – Διαχείρισης Κόστους πλαισιώνεται από μία σειρά εργαλείων (χρηματοοικονομικά και management) με σκοπό την επιτυχή εξέλιξη συνεργασίας μεταξύ Επιχείρησης και Τράπεζας ή οποιαδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και στόχο τη διάσωση της εταιρίας και τη βελτίωση της Ταμειακής της Ρευστότητας.

Οι εργασίες της υπηρεσίας αυτής αναφέρονται στη:

α) Διαμόρφωση ενός αναλυτικού πληροφοριακού δελτίου και σχεδιασμό και σύνταξη business plan.

β) Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εταιρίας με στόχο την λειτουργία των βιώσιμων στοιχείων.

γ) Παρουσίαση του χρηματοδοτικού σχήματος στο οποίο η εταιρία μπορεί να ανταπεξέλθει.

δ) Διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες.

ε) Επαφή με χρηματοδοτικά σχήματα – επενδυτές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας

ζ) Παρακολούθηση μετέπειτα της πορείας της εταιρίας από πλευρά της τράπεζας ή της ίδιας της εταιρίας.

Οργάνωση Επιχειρήσεων και Στρατηγική

 • Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Εφαρμογή των  (Δ.Π.Χ.Π.)
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα ΔΠΧΠ
 • Αύξηση του Ταμείου/ Βελτίωση Ταμειακών Ροών
 • Μετατροπές Εταιρείας
 • Spin-offs
 • Επιχειρηματικά Σχέδια

Αναδιάρθρωση και Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Σχεδιασμός και Υποστήριξη Προϋπολογισμών και Συστημάτων Πληροφόρησης

Corporate Finance

 • Τιτλοποίηση απαιτήσεων
 • Αναδιαρθρώσεις δανείων
 • Due diligences
 • Εκτιμήσεις / Αξιολογήσεις
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών
 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων Αποτιμήσεις Εταιρειών, Αποτιμήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, Budget – Χρηματοοικονομικά Μοντέλα & Reporting, Διαχείριση Ταμειακών Ροών & Cash Flow
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικά Σχέδια –  Business Plan, Συστήματα –  Διαδιακασίες – Πολιτικές, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου Εσωτερικός Έλεγχος, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Εταιρική Διακυβέρνηση, Αξιολόγηση Συστημάτων Ε.Ε
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αναδιάρθρωση Κεφαλαίου – Διαχείριση Κόστους, Οικογενειακές Επιχειρήσεις – Managemenet, Στρατηγική & Λειτουργική Αναδιάρθρωση, Funding – Εξαγορές / Συγχωνεύσεις