Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών

Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών

Για την παροχή υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την «Ελληνική Ελεγκτική AE» (Hellenic Auditing Company, HAC SA) https://hac-sa.gr